• Bij Calamiteiten bel: 06-48 40 28 60
 •  

   

  VKR-Noord B.V.

  KvK nr. 70676747

   

  ___________________________________________________________________________

   

  Algemene Voorwaarden VKR-Noord B.V.

   

  ___________________________________________________________________________

   

   

  Artikel 1.   - Definities

  Artikel 2.   - Toepasselijkheid

  Artikel 3.   - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

  Artikel 4.   - Offertes

  Artikel 5.   - Honorarium, prijzen en tarieven

  Artikel 6.   - Betaling

  Artikel 7.   - Reclames

  Artikel 8.   - Aansprakelijkheid

  Artikel 9.   - Geheimhouding

  Artikel 10.   - Intellectuele eigendomsrechten

  Artikel 11.   - Elektronische communicatie

  Artikel 12.   - Bescherming (persoons)gegevens en opslag

  Artikel 13.   - Overname Personeel

  Artikel 14.   - Ontbinding

  Artikel 15.   - Annulering, opschorting

  Artikel 16.   - Overmacht

  Artikel 17.   - Vervaltermijn

  Artikel 18.   - Archivering

  Artikel 19.   - Toepasselijk recht en forumkeuze

  Artikel 20.   - Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden


   

   


   

   

  Artikel 1

  Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  VKR-Noord B.V. en/of opdrachtnemer:

   

  de partij aan wie de opdracht tot dienstverlening wordt verstrekt en/of door of namens wie de dienstverlening wordt uitgevoerd.

  Dienstverlening:

   

  het (doen) inzetten van verkeersregelaar(s) en het (doen) verrichten van werkzaamheden casu quo het (doen) verlenen van diensten en adviezen op verkeersgebied en aanverwante zaken.

   

  Opdrachtgever:

   

  de wederpartij van VKR-Noord B.V., die (mede) opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

  Overeenkomst:

   

  de overeenkomst tot dienstverlening, waarbij VKR-Noord B.V. zich jegens opdrachtgever verbindt om een bepaalde dienstverlening te verrichten.

   

  Medewerker:

   

  een natuurlijke of rechtspersoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

   

  Dag:

  kalenderdag.

   

  Bescheiden:

   

  alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst, dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

   

  Schriftelijk:

  alle per brief, per e-mail, per sms, WhatsApp, fax of enige andere wijze van communicatie die

   

  met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

   

  Artikel 2

  Toepasselijkheid

   

  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van diensten en werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

   

  1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

   

  1. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

   

  1. Door het sluiten van de overeenkomst tot dienstverlening aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden onder uitdrukkelijke afstand van de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

   

  1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

   

  Artikel 3

  Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

   

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen.

  De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

  1. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

   

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit, danwel partijen zulks in onderling overleg overeenkomen, dat deze voor een langere tijd is aangegaan.

   

  1. De overeengekomen datum casu quo data waarop de prestatie dient/dienen te worden geleverd en/of de bescheiden moeten zijn geleverd zal/zullen door VKR-Noord B.V. behoudens overmacht situaties, strikt worden nageleefd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

   

  1. Indien een fatale termijn voor levering is overeengekomen en VKR-Noord B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

   

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

   

  eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de in haar branche geldende normen, maar opdrachtnemer verleent ten aanzien van deze werkzaamheden casu quo leveringen nimmer een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

   

  1. De door VKR-Noord B.V. in te zetten verkeersregelaars voldoen aan de (wettelijke) regels die gelden voor verkeersregelaars.

   

  1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

   

  1. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of hulpmiddelen baseert VKR-Noord B.V. zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en/of hulpmiddelen verstrekt over de eigenschappen. Indien voor de geleverde materialen en/of hulpmiddelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. VKR-Noord B.V. zal de opdrachtgever hierover informeren.

   

  1. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden en/of de levering van de materialen, hulpmiddelen, bescheiden c.q. diensten wordt vertraagd doordat:

   

  -VKR-Noord B.V. niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, goedkeuringen en/of

   

  bescheiden van de opdrachtgever heeft ontvangen;

   

  • VKR-Noord B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen;

   

  • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de

  opdrachtgever komen;

   

  heeft VKR-Noord B.V. recht op een zodanige verlenging van de (leverings)termijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

   

  Alle overeenkomsten tot dienstverlening worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VKR-Noord B.V., niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de overeenkomsten tot dienstverlening uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

   

  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

   

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

   

  1. De opdrachtgever draagt er zorg voor:

   

  • dat alle gegevens, bescheiden en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke), waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt;

   

  • dat VKR-Noord B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de plaats waar de materialen en/of de hulpmiddelen geleverd dienen te worden casu quo de werkzaamheden dienen te worden verricht; alsmede

   

  • de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden casu quo leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat VKR-Noord B.V. hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

   

  • VKR-Noord B.V. tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;

   

  • VKR-Noord B.V. op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever;

   

  • VKR-Noord B.V. vrije toegang heeft tot (al dan niet mobiele) toiletten, schaftlokalen of kantines op- of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;

   

  • op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door VKR-Noord B.V. en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

   

  • zijn medewerkers de door VKR-Noord B.V. ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst gegeven instructies, adviezen, aanwijzingen en dergelijke tijdig en juist opvolgen;

   

  • de aan hem door VKR-Noord B.V. ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen tijdig, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en beschadigingen aan VKR-Noord B.V.

   

  worden geretourneerd dan wel aan VKR-Noord B.V. ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is ertoe gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever staat VKR-Noord B.V. toe naamsaanduidingen en reclame op of bij de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht aan te brengen.

   

  1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet

   

  behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

   

  1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen voor zover mogelijk opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

   

  1. In geval de situatie als bedoeld in het vorige lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

   

  Artikel 4

  Offertes

   

  1. Alle offertes van VKR-Noord B.V. zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie.

   

  1. VKR-Noord B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

   

  1. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is VKR-Noord B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (lever)termijnen aan te passen.

   

  Artikel 5

  Honorarium, prijzen en tarieven

   

  1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het opgegeven uurtarief van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

  Bij levering casu quo uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering casu quo fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door VKR-Noord B.V. per transactie worden gefactureerd.

   

  1. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tijdstippen zoals deze tussen partijen zijn overeengekomen.

   

  1. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is VKR-Noord B.V. gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.

   

  1. Aanbiedingen, offertes, prijs- casu quo tarieflijsten en dergelijke, vermelden de prijzen en/of tarieven exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

   

  1. VKR-Noord B.V. is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien en voor zover tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen casu quo verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van VKR-Noord B.V. en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

   

  1. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van VKR-Noord B.V. bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever.

   

  1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor VKR-Noord B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, overheidsmaatregelen, prijs- casu quo tariefwijzigingen bij de door VKR-Noord B.V. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, hulpmiddelen en dergelijke, is VKR-Noord B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen casu quo tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  1. Bij duurovereenkomsten is VKR-Noord B.V. gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijs- casu quo tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de opdrachtgever.

   

  Ingeval VKR-Noord B.V. de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijs- casu quo tariefverhogingen wenst aan te passen, zal zij de opdrachtgever uiterlijk een maand voor ingangsdatum daarvan schriftelijk informeren. Zowel in geval van reguliere als bij tussentijdse prijs- en tariefverhogingen is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst binnen de looptijd van de overeenkomst te ontbinden.

   

  Artikel 6

  Betaling

   

  1. VKR-Noord B.V. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

   

  1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven rekeningnummer en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.

   

  Opdrachtgever is alsdan tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

   

  1. Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.

   

  1. Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

   

  1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.

   

  Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

   

  1. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

   

  1. VKR-Noord B.V. is bevoegd de teruggave van alle door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden, die VKR-Noord B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

   

  Artikel 7

  Reclames

   

  1. Een reclame over de verrichte werkzaamheden respectievelijk het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken, door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden respectievelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

   

  1. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij die reclame en/of opschorting van de betalingsverplichting gegrond acht.

   

  1. Opdrachtnemer is bij reclames slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 8.

   

  Artikel 8

  Aansprakelijkheid

   

  1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

   

  1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van opdrachtnemer die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

   

  In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

   

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens opdrachtgever of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.

   

  1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

   

  1. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

   

  1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

   

  1. Stelt de opdrachtgever materialen en/of hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan VKR-Noord B.V. beschikbaar, dan is VKR-Noord B.V. in geen geval aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of hulpmiddelen zelf.

   

  1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart VKR-Noord B.V. tegen iedere aanspraak van derden terzake van schadevergoeding, indien en voorzover die schade is ontstaan:

   

  1. doordat de opdrachtgever en/of diens medewerkers niet conform de door VKR-Noord B.V. in redelijkheid gegeven instructies, aanwijzingen en/of adviezen heeft opgevolgd;

   

  1. door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan VKR-Noord B.V.;

   

  1. aan door VKR-Noord B.V. aan de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen;

   

  1. door gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden en/of handelen in strijd met de door of namens VKR-Noord B.V. verstrekte bescheiden;

   

  1. doordat een beoogd resultaat, ondanks inspanningen van VKR-Noord B.V. daartoe, niet wordt behaald;

   

  1. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan VKR-Noord B.V. verstrekte of voorgeschreven gegevens, goedkeuringen (waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen en dergelijke) en/of bescheiden;

   

  1. door niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden door de opdrachtgever;

   

  1. doordat door of namens de opdrachtgever bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VKR-Noord B.V..

   

  1. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart VKR-Noord B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

   

  1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

   

  1. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

   

  1. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, sms, Whatsapp danwel iedere andere wijze van digitale communicatie waarvan een geprint en/of digitaal bewijs te overleggen valt, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

   

  Artikel 9

  Geheimhouding

   

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

   

  Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

   

  1. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is opdrachtnemer gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn

   

  oordeel van belang kunnen zijn in zijn verdediging.

   

  1. Indien opdrachtnemer, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

   

  Artikel 10

  Intellectuele eigendomsrechten

   

  1. VKR-Noord B.V. is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door VKR-Noord B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde bescheiden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

   

  1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

   

  1. Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  1. De uitoefening van de in dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan VKR-Noord B.V. voorbehouden.

   

  1. De opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan VKR-Noord B.V. te verstrekken of verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die VKR-Noord B.V. door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart VKR-Noord B.V. voor aanspraken van deze derden.

   

  Artikel 11

  Elektronische communicatie

   

  1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

   

  1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

   

  1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
  2. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

   

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij VKR-Noord B.V..

   

  Artikel 12

  Bescherming (persoons)gegevens en opslag

   

  1. VKR-Noord B.V. verwerkt alle persoons- en ondernemingsgegevens van opdrachtgever in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar ook op grond van normen van fatsoen en goed ondernemerschap.

   

  Alle gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VKR-Noord B.V.. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor VKR-Noord B.V..

   

  1. VKR-Noord B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

   

  VKR-Noord B.V. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VKR-Noord B.V..

   

  Artikel 13

  Overname Personeel

   

  De opdrachtgever zal zich ervan onthouden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan, enige persoon die minder dan één jaar voorafgaand aan de beëindiging - op welke wijze dan ook - van de overeenkomst bij VKR-Noord B.V. in dienst was en die direct of indirect bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is of is geweest in dienst te nemen, tenzij VKR-Noord B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring heeft verleend.

   

  Artikel 14

   

  Ontbinding

   

  1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de (een of meer) opdrachtgever(s) haar/hun verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of deze aan hem of haar is verleend, in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, dan wel beslag op (een deel van) hem of haar toekomende goederen is gelegd.

   

  1. Ontbinding kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring.

   

  Artikel 15

  Annulering, opschorting

   

  1. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan VKR-Noord B.V. een door VKR-Noord B.V. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat ten minste alle reeds door VKR-Noord B.V. gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

   

  VKR-Noord B.V. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden casu quo leveringen, 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden minder dan 72 uur voordat de werkzaamheden zouden aanvangen annuleert is hij aan VKR-Noord B.V. 100% van het overeengekomen honorarium casu quo de overeengekomen prijs verschuldigd.

   

  1. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal VKR-Noord B.V. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

   

  1. VKR-Noord B.V. is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

   

  1. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden casu quo gemaakte kosten direct opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd deze bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken en/of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van VKR-Noord B.V. te vergoeden.

   

  1. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

   

  Artikel 16

  Overmacht

   

  1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever of VKR-Noord B.V., is VKR-Noord B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige

   

  schadevergoeding gehouden te zijn.

   

  1. Onder overmacht aan de zijde van VKR-Noord B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van VKR-Noord B.V., van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van VKR-Noord B.V..

   

  1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, terroristische aanslagen, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van VKR-Noord B.V. en/of van de opdrachtgever of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen en dergelijke ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van automatisering of elektriciteit en dergelijke.

   

  1. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens VKR-Noord B.V. tot aan dat moment na te komen.

   

  Artikel 17

  Vervaltermijn

   

  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook tegenover opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

   

  Artikel 18

  Archivering

   

  Door opdrachtnemer gesloten dossiers worden gedurende 10 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

   

  Artikel 19

  Toepasselijk recht en forumkeuze

   

  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

   

  1. Partijen zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de daaraan gekoppelde overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, trachten op te lossen in onderling overleg. Eerst als vaststaat dat partijen hun geschillen niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen.

   

  1. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden, tenzij de kantonrechter bevoegd is, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

   

  Artikel 20

  Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

   

  1. VKR-Noord B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen.

   

  1. Indien deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal VKR-Noord B.V. dit melden op de homepage van haar website.

   

  1. Na publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website zijn deze per direct geldig.

   

  1. Deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan zijn te allen tijde terug te vinden op de website www.VKR-Noord.nl.

   

  1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde kostenloos op te vragen bij VKR-Noord B.V.

   

  1. De voorwaarden die op iedere overeenkomst van toepassing zijn, is de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van die overeenkomst.